أقسام الكلية

Islamic Studies Department-female

Mathematics Department -female

Computer Science Department-female

English Language Department-female

Islamic Studies Department-male

Biology Department-male

Computer Science Department-male

English Language Department-male